Chính sách hỗ trợ của HexaSync

Cập nhật lần cuối: 19 tháng 09 năm 2023

Chính sách hỗ trợ này (“Chính sách” này) là một hợp đồng pháp lý (giữa “khách hàng” hoặc “thuộc về khách hàng”), giúp quý khách nhận Dịch vụ Hỗ trợ từ Beehexa Corp, trụ sở chính đăng ký tại 71 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ được cập nhật ngày 19 tháng 09 năm 2023)

 (“Beehexa” hoặc “Công ty”).

Beehexa nhận yêu cầu hỗ trợ qua email gửi đến hello@beehexa.com hoặc team@beehexa.com

Thỏa thuận mức dịch vụ (SLAs)

Bộ phận hỗ trợ của Beehexa làm việc với các Mức độ nghiêm trọng (Severity Levels) dựa trên sự ảnh hưởng của một vấn đề nhất định tác động đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Mức độ nghiêm trọng trên “Phiếu hỗ trợ” sẽ do khách hàng chọn khi mở phiếu, điều này sẽ phản ánh tác động kinh doanh của vấn đề. Tất cả dựa vào định nghĩa dưới đây. Bộ phận Hỗ trợ của Beehexa có quyền đặt câu hỏi hợp lý cho khách hàng về mức độ nghiêm trọng họ đã chọn và hỗ trợ giảm mức độ nghiêm trọng nói trên trong quá trình của phiếu.

Mức độ nghiêm trọng Mô tả
Khẩn cấp (cao nhất) Mất hoàn toàn dịch vụ; Một tính năng quan trọng hoàn toàn không khả dụng và không có giải pháp thay thế. Nó không bao gồm các vấn đề phát triển hoặc các vấn đề trong môi trường thử nghiệm.
Quan trọng Mất một phần dịch vụ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh nghiệp và không có cách giải quyết.
Trung bình Mất dịch vụ ở mức độ nhẹ. Kết quả là gây ra sự bất tiện, có thể yêu cầu một giải pháp thay thế tạm thời.
Thấp(Thấp nhất) Không mất dịch vụ. Kết quả không gây trở ngại cho hoạt động của phần mềm 

Phản hồi đầu tiên tương ứng “Phiếu hỗ trợ” của khách hàng sẽ được bộ phận hỗ trợ của Beehexa thực hiện dựa theo bảng bên dưới.

Mức độ nghiêm trọng Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3
Tất cả khách hàng Khách hàng chuyên nghiệp
Khẩn cấp(Cao nhất) 4 giờ làm việc  2 giờ làm việc 2 tiếng 1 tiéng
Quan trọng 8 giờ làm việc 4 giờ làm việc 4 tiếng 2 tiếng
Trung bình 2 ngày làm việc 
Thấp 5 ngày làm việc

Sau phản hồi đầu tiên, bộ phận Hỗ trợ của Beehexa sẽ xử lý từng yêu cầu theo mức độ nghiêm trọng tại thời điểm đó nhằm hướng tới giải pháp. Tùy thuộc vào cấp độ hỗ trợ của khách hàng, bất cứ khi nào có thể, Beehexa sẽ cố gắng cung cấp:

Mức độ nghiêm trọng Cấp độ 1  Cấp độ 2  Cấp độ 3
Khẩn cấp (Cao nhất) Tiếp tục xử lí trong suốt thời gian làm việc của khách hàng.Cập nhật trạng thái 2 lần mỗi ngày làm việc. Tiếp tục 24×7
Cập nhật trạng thái dựa theo lần phản hồi đầu tiên  
Quan trọng Cập nhật trạng thái mỗi ngày cuối giờ làm việc  Cập nhật trạng thái 8 tiếng 1 lần
Trung bình Cập nhật 2 tuần 1 lần
Thấp Cập nhật 4 tuần 1 lần

Các khái niệm được sử dụng trong Chính sách này

Bạn sẽ thấy từ “Dịch vụ” xuất hiện rất nhiều trên trang này. Nó đề cập đến tất cả các trang web của Beehexa hoặc do Beehexa điều hành và nhiều website liên quan, tên miền phụ, các trang, cũng như mọi dịch vụ đám mây do Beehexa điều hành. Chúng tôi có thể liệt kê một số các dịch vụ như:

    • HexaSync Integration Platform (app-az.hexasync.com)

    • Beehexa Partner Portal (partner.beehexa.com)

    • Beehexa Websites (www.beehexa.com, hexasync.vn, docs.hexasync.com)

Danh sách các tài liệu tải về