Cập nhật lần cuối: 18 tháng 03 năm 2022

Tất cả các khách hàng đều rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao Beehexa Corp, địa chỉ trụ sở đã đăng ký 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Công ty”), đã tạo ra Chính sách Hoàn tiền (“Chính sách”) sau đây để cho Bạn biết cách chúng tôi xử lý khoản tiền hoàn lại cho các “Dịch vụ” đã đặt và mua trên các Trang web của chúng tôi (www.beehexa.com, beehexa.com, app.hexasync.com, hexasync.com, hexasync.vn) (“SITES” hoặc “Sites ”).

Tất cả các khách hàng đều rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao Beehexa Corp, địa chỉ đăng ký 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (“Công ty”), đã tạo ra Chính sách hoàn tiền (“Chính sách”) sau đây để cho Bạn biết cách chúng tôi xử lý khoản tiền hoàn lại cho các “Dịch vụ” đã đặt và mua trên các Trang web của chúng tôi ( www.beehexa.com, beehexa.com, app.hexasync.com, hexasync.com, hexasync.vn ) (“SITES” hoặc “Sites ”).

Các thuật ngữ “bạn”, “thuộc về bạn”, “do bạn sở hữu” đề cập đến thực thể/người/tổ chức sử dụng “Trang web” của chúng tôi. Khi Chính sách này đề cập đến “chúng tôi” và “của chúng tôi” thì có nghĩa là “Công ty” và các công ty con hoặc/và chi nhánh. Thuật ngữ “Dịch vụ” đề cập đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà bạn mua trên  “Trang web” của chúng tôi.

Chính sách này được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi .

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến hoàn tiền và trả lại hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hello@beehexa.com , điện thoại +84 287 779 6677 hoặc các liên hệ khác được cung cấp bên dưới.

Chính sách này không giới hạn các quyền rút lại theo luật định của bạn hoặc các quyền mà bạn có thể có liên quan đến các “Dịch vụ” không chính xác, bị hỏng hoặc bị lỗi.

TIÊU CHUẨN TRẢ LẠI

Vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của chúng tôi để bắt đầu quy trình hoàn trả và hoàn tiền. Nhóm hỗ trợ sẽ hướng dẫn và giúp bạn trong suốt quá trình này.

Tùy thuộc vào tổ chức tài chính của bạn, tiền hoàn lại có thể mất tới 45 (bốn mươi lăm) ngày để được ghi có vào phương thức thanh toán ban đầu của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi có quyền tạm dừng hoàn tiền cho đến khi “Dịch vụ” được nhận lại và kiểm tra.

Nếu bạn không đáp ứng thời hạn của chính sách Trả lại hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể hoàn lại tiền.

DỊCH VỤ LỖI

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng về vấn đề, chẳng hạn như ảnh hoặc video hoặc trả lại mặt hàng để được hoàn tiền.

Bạn phải liên hệ với CÔNG TY của chúng tôi tại refund@beehexa.com trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi mua và cung cấp thông tin chi tiết, chẳng hạn như:

Khi gửi khiếu nại, cần cho biết bạn muốn vấn đề được giải quyết như thế nào:

THÊM THÔNG TIN

DANH SÁCH TẢI VỀ CÁC TÀI LIỆU