NGÀY CẬP NHẬT CUỐI:  18 tháng 3 năm 2022

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy Công ty Cổ phần Beehexa (tại Số 428, Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam), đã tạo Chính sách Bảo mật (“Chính sách”) sau đây để cho bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi (www.beehexa.com, beehexa.com, partner.beehexa.com, app.hexasync.com, hexasync.vn) (“Trang web”), tại sao chúng tôi thu thập thông tin đó và cách thức chúng tôi thu thập thông tin đó. sử dụng nó.

Các thuật ngữ “Bạn”, “Doanh nghiệp”, “Của bạn” và “Người dùng” đề cập đến thực thể/cá nhân/tổ chức sử dụng Trang web của chúng tôi.

Khi Chính sách này đề cập đến “Chúng tôi”, và “Của chúng tôi” thì có nghĩa là Công ty  cũng như các công ty con và chi nhánh của nó.

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh bởi Điều khoản dịch vụ của chúng tôi .

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách này hoặc bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại privacy@beehexa.com.

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Chúng tôi thu thập thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin này là cần thiết để thực hiện đầy đủ thỏa thuận hợp đồng giữa Bạn và chúng tôi và cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động

Khi bạn sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của bạn, về cách bạn hành động trên Trang web của chúng tôi, các dịch vụ Bạn sử dụng và cách Bạn sử dụng chúng.

Thông tin này là cần thiết để thực hiện đầy đủ hợp đồng giữa Bạn và chúng tôi, để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc có thể cung cấp và cải thiện các chức năng của Trang web.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn tuân thủ các nguyên tắc xử lý dữ liệu chung.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin chúng tôi thu thập thông qua Trang web của mình vì một số lý do, bao gồm:

Thông thường, chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi chúng tôi được bạn đồng ý làm như vậy, khi chúng tôi cần thông tin cá nhân để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc khi việc xử lý là vì lợi ích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.

Marketing trực tiếp

Chúng tôi có thể sử dụng chi tiết liên hệ được cung cấp của bạn để tiếp thị trực tiếp. Các ưu đãi tiếp thị trực tiếp này, tùy thuộc vào sở thích của bạn, có thể được cá nhân hóa có tính đến bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: vị trí, thông tin hồ sơ mạng xã hội, v.v.) hoặc chúng tôi đã thu thập hoặc tạo từ các nguồn khác như được mô tả bên dưới.

Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý tiếp thị trực tiếp và từ chối nhận thông tin từ chúng tôi, bạn có thể thực hiện tùy chọn đó bất cứ lúc nào bạn muốn bằng cách cập nhật tùy chọn trong tài khoản của mình, làm theo hướng dẫn để hủy đăng ký trong email đã nhận, gửi email đến unsubscribe@beehexa.com , nhấp vào liên kết cho mục đích đó ở cuối e-mail của chúng tôi với các bản tin.

Cách chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để cung cấp và hỗ trợ Dịch vụ của mình:

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba:

Cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ được trình duyệt của bạn lưu trữ trên máy tính khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện Trang web của mình và giúp sử dụng dễ dàng hơn. Cookie cho phép chúng tôi nhận ra người dùng và tránh các yêu cầu lặp lại đối với cùng một thông tin.

Vui lòng kiểm tra [Chính sách cookie](https://www.beehexa.com/legal/beehexa-cookie-policy/) của chúng tôi để tìm thêm thông tin về cookie mà chúng tôi sử dụng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách xóa cookie cũng như các thông tin hữu ích khác liên quan đến việc sử dụng cookie trên trang web https://www.allaboutcookies.org/.

Thông tin nhạy cảm

Chúng tôi không thu thập thông tin nhạy cảm như quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu sức khỏe hoặc dữ liệu liên quan đến khuynh hướng tình dục.

Vui lòng không gửi, tải lên hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào và liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ bên dưới nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có thông tin đó. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi tin rằng có thể chứa dữ liệu nhạy cảm.

Thông tin thanh toán

Để đặt hàng và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin tài chính nhất định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý thanh toán. Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó được cung cấp trực tiếp cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi mà việc sử dụng Thông tin cá nhân của bạn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của họ. Tất cả dữ liệu thanh toán được lưu trữ bởi Authorize.net, PayPal.com, Stripe.com. Bạn có thể tìm thấy (các) liên kết chính sách quyền riêng tư của họ tại đây: [https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html](https://usa.visa.com/legal/privacy-policy.html) [https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full](https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full) [https://stripe.com /privacy](https://stripe.com/privacy).

Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể có liên kết đến các trang web khác. Vui lòng xem lại chính sách quyền riêng tư của họ để tìm hiểu thêm về cách họ thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì chúng tôi không kiểm soát chính sách và thực tiễn xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

Lưu trữ

Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn và nếu cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là chúng tôi cần thông tin đó để cung cấp dịch vụ cho bạn, trừ khi luật pháp hoặc quy định yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn lâu hơn.

Bảo mật

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi, bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục. Trong số những thứ khác, chúng tôi thường xuyên theo dõi các hệ thống của mình để biết các lỗ hổng và các cuộc tấn công có thể xảy ra.

Bất kể chúng tôi đã thực hiện các biện pháp và nỗ lực như thế nào, việc truyền thông tin qua Internet, email hoặc tin nhắn văn bản không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không đảm bảo sự bảo vệ và bảo mật tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ Nội dung người dùng nào khác mà bạn tải lên, xuất bản hoặc chia sẻ với chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác.

Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn tránh cung cấp cho chúng tôi hoặc bất kỳ ai bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn tin rằng việc tiết lộ thông tin đó có thể gây ra tổn hại đáng kể hoặc không thể khắc phục được cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tính bảo mật của Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@beehexa.com.

Quyền lợi của bạn

Bạn được hưởng nhiều quyền liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Các quyền đó là:

Áp dụng chính sách

Chính sách của chúng tôi không áp dụng cho các dịch vụ do các công ty hoặc cá nhân khác cung cấp, bao gồm các sản phẩm hoặc trang web có thể hiển thị cho bạn trong kết quả tìm kiếm, các trang web có thể bao gồm dịch vụ của chúng tôi hoặc các trang web khác được liên kết từ Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi.

Sửa đổi

Chính sách của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách nào trên Trang web của mình và nếu những thay đổi đó là quan trọng, chúng tôi có thể xem xét cung cấp thông báo rõ ràng hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo qua email về các thay đổi Chính sách).

Chấp nhận Chính sách này

Chúng tôi giả định rằng tất cả Người dùng của Trang web này đã đọc kỹ tài liệu này và đồng ý với nội dung của nó. Nếu ai đó không đồng ý với Chính sách này, họ không nên sử dụng Trang web của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách của mình bất cứ lúc nào và thông báo bằng cách sử dụng cách thức được nêu trong phần Sửa đổi . Việc tiếp tục sử dụng Trang web này có nghĩa là chấp nhận Chính sách sửa đổi.

Thông tin khác

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến dữ liệu chúng tôi thu thập hoặc cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết như đã nêu ở trên.

Danh sách các phiên bản có thể tải xuống