ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HEXASYNC

Điều khoản dịch vụ của HexaSync

Cập nhật mới nhất: 19/09/2023

ĐÂY LÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ BIỆN PHÁP PHÁP LUẬT CỦA BẠN. VUI LÒNG ĐỌC CẨN THẬN.

1. Tổng quan

Điều khoản thỏa thuận dịch vụ (“Thỏa thuận”) được ký kết giữa CÔNG TY CỔ PHẨN BEEHEXA, địa chỉ đăng ký tại 71 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ được cập nhật ngày 19 tháng 09 năm 2023)  (“CÔNG TY”) và doanh nghiệp bạn. Có hiệu lực từ ngày bạn sử dụng trang web của chúng tôi (www.beehexa.com, beehexa.com, app-az.hexasync.com, hexasync.com, docs.hexasync.com, hexasync.vn, partner.beehexa.com) (“Trang web”) hoặc từ ngày chấp nhận dưới dạng điện tử.

Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện chung về việc doanh nghiệp bạn sử dụng https://www.beehexa.com cũng như các sản phẩm/dịch vụ được mua hoặc truy cập thông qua TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI (“Dịch vụ”). Cho dù bạn chỉ sử dụng trình duyệt hay mua dịch vụ, thì việc bạn sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI và chấp nhận dưới dạng điện tử đối với Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, thừa nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc đối với Thỏa thuận chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Các thuật ngữ “tôi”, “chúng tôi” sẽ đề cập đến Công ty Beehexa, các thuật ngữ “bạn”, “doanh nghiệp”, “người dùng, hay “khách hàng” sẽ đề cập đến cá nhân, tổ chức chấp nhận thỏa thuận này, có quyền sử dụng trang web của chúng tôi để truy cập và sử dụng dịch vụ. Không có bất kì nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là trao quyền hay lợi ích cho một bên thứ ba khác.

Công ty hoàn toàn có thể quyết định thay đổi, sửa đổi Thỏa thuận và mọi Chính sách thỏa thuận được đưa vào đây bất kỳ lúc nào, và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Việc bạn sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI hoặc Dịch vụ sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi đó được thực hiện sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này như bản sửa đổi lần cuối.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BẢN THỎA THUẬN ĐƯỢC SỬA ĐỔI LẦN CUỐI NÀY, BẠN CÓ QUYỀN TỪ CHỐI SỬ DỤNG (HOẶC TỪ CHỐI TIẾP TỤC SỬ DỤNG) CÁC TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

2. Điều kiện

TRANG WEB và Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho Người dùng có khả năng hình thành hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành. Các điều kiện để sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, hoặc Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm tuyên bố và đảm bảo: (i) Độ tuổi ít nhất là 18; (ii) Cá nhân, tổ chức được công nhận là có khả năng lập hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý theo luật hiện hành; (iii) Cá nhân, tổ chức không phải là người bị cấm mua hoặc nhận Dịch vụ theo luật của Việt Nam hoặc khu vực tài phán hiện hành khác.

Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho một công ty hoặc bất kỳ tổ chức công ty nào, thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc tổ chức công ty đó với các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận này. Trong trường hợp đó, thuật ngữ “bạn” , “của bạn”, “Người dùng” hoặc “khách hàng” sẽ đề cập đến thực thể công ty đó. Nếu sau khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này dưới dạng điện tử, CÔNG TY nhận thấy rằng bạn không có thẩm quyền pháp lý để ràng buộc một thực thể của công ty, thì bạn sẽ chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ có trong Thỏa thuận này.

3. Quy tắc ứng xử của người dùng

Bằng việc sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, bạn chấp thuận và đồng ý rằng:

  • Việc bạn sử dụng các TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, bao gồm mọi nội dung bạn gửi, sẽ tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế.

Những trường hợp không được sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI :

  • Thực hiện các hành vi bất hợp pháp, hay ủng hộ hoặc khuyến khích hoạt động bất hợp pháp;

  • Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc bóc lột trẻ em;

  • Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào khủng bố, bạo lực đối với con người, động vật hoặc tài sản;

  • Quảng cáo, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ thư rác hoặc email hàng loạt không mong muốn nào khác, hoặc hack hoặc bẻ khóa máy tính hoặc mạng;

  • Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

  • Vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào mà bạn nợ Người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;

  • Can thiệp vào hoạt động của TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI;

  • Chứa hoặc cài đặt bất kỳ loại vi-rút, sâu, lỗi, ngựa thành Troy, Công cụ khai thác tiền điện tử hoặc mã, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế hoặc có khả năng sử dụng nhiều tài nguyên, làm gián đoạn, làm hỏng hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.

Bạn sẽ không:

  • Sao chép hoặc phân phối trong bất kỳ phương tiện nào bất kỳ phần nào của TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, trừ khi được Công ty ủy quyền rõ ràng,

  • Sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI hoặc bất kỳ công nghệ liên quan nào của nó,

  • Truy cập Nội dung của Công ty (như được định nghĩa bên dưới) hoặc Nội dung của Người dùng thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài chính TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

4. Sở hữu trí tuệ

Ngoài các quy tắc chung ở trên, các quy định trong Phần này áp dụng cụ thể cho việc bạn sử dụng Nội dung của Công ty được công bố trên Trang web. Nội dung của Công ty trên các TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, bao gồm văn bản, phần mềm, tập lệnh, mã nguồn, API, đồ họa, ảnh, âm thanh, nhạc, video và các tính năng tương tác cũng như nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo có trong đó (“Nội dung của Công ty”), được sở hữu hoặc cấp phép vĩnh viễn cho Công ty Cổ phần Beehexa và phải tuân theo bản quyền, thương hiệu và/hoặc bảo vệ bằng sáng chế.

Nội dung của các công ty được Cung cấp “nguyên văn bản”, “có sẵn” và với tất cả các lỗi” chỉ dành cho thông tin và mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn và không được tải xuống, sao chép, sao chép, phân phối, truyền, phát sóng, hiển thị, được bán, cấp phép hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước rõ ràng bằng văn bản của Công ty. Không có quyền hoặc giấy phép nào theo bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền hoặc giấy phép sở hữu nào khác được cấp bởi Thỏa thuận này.

5. Việc Bạn Sử Dụng Nội Dung Người Dùng

Một số tính năng của TRANG WEB CHÚNG TÔI có thể cho phép Người dùng xem, đăng, xuất bản, chia sẻ hoặc quản lý (a) ý tưởng, quan điểm, đề xuất hoặc lời khuyên (“Bài đăng của Người dùng”), hoặc (b) văn học, nghệ thuật, âm nhạc hoặc nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở ảnh và video (cùng với Nội dung do người dùng gửi, “Nội dung của người dùng”). Bằng cách đăng hoặc xuất bản Nội dung của người dùng lên TRANG WEB CHÚNG TÔI, bạn tuyên bố và đảm bảo với Công ty rằng (i) bạn có tất cả các quyền cần thiết để phân phối Nội dung của người dùng thông qua TRANG WEB hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bởi vì bạn là tác giả và có quyền phân phối tương tự hoặc vì bạn có quyền phân phối, giấy phép, sự đồng ý và/hoặc quyền sử dụng, bằng văn bản, từ bản quyền hoặc chủ sở hữu khác của Nội dung người dùng và (ii) Nội dung người dùng không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI (bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung Công ty hoặc Nội dung Người dùng khác) hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng TRANG WEB CHÚNG TÔI, Nội dung Công ty hoặc Nội dung Người dùng trong đó.

6. Công ty sử dụng nội dung người dùng

Các quy định trong Phần này áp dụng cụ thể cho việc Công ty sử dụng Nội dung Người dùng được đăng lên Trang web.

Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả Nội dung Người dùng hoặc Nội dung Người dùng do bạn gửi, cũng như các hậu quả và yêu cầu đối với việc phân phối nội dung đó.

Đối với Nội dung gửi của Người dùng, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

  • Trình người dùng của bạn là hoàn toàn tự nguyện.

  • Nội dung gửi thuộc Trình người dùng của bạn không thiết lập mối quan hệ bí mật hoặc bắt buộc Công ty phải coi Nội dung đó là riêng biệt hoặc bí mật.

  • Công ty không có nghĩa vụ, rõ ràng hay ngụ ý, phát triển hoặc sử dụng Nội dung do người dùng của bạn gửi và bạn hoặc bất kỳ ai khác không phải trả bất kỳ khoản bồi thường nào cho bất kỳ việc sử dụng cố ý hoặc vô ý nào đối với Nội dung do người dùng gửi của bạn.

Công ty sẽ sở hữu các quyền độc quyền (bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác) đối với mọi Nội dung do người dùng đăng lên TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Đồng thời chúng tôi sẽ có quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế bất kỳ Nội dung do người dùng đăng tải lên TRANG WEB CHÚNG TÔI cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay mục đích khác mà không có sự thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn hoặc cho bất kỳ ai khác.

Đối với Nội dung của người dùng, bằng cách đăng hoặc xuất bản Nội dung của người dùng lên TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, bạn cho phép CÔNG TY sử dụng tài sản trí tuệ và các quyền sở hữu khác trong và đối với Nội dung người dùng của bạn để cho phép đưa vào và sử dụng Nội dung của người dùng theo cách mà TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI dự tính và Thỏa thuận này.

Theo đây, bạn cấp cho Công ty giấy phép toàn cầu, không độc quyền, miễn phí bản quyền, có thể cấp phép lại và có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, kết hợp với các tác phẩm khác, hiển thị và thực hiện Nội dung Người dùng của bạn liên quan đến TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI; Bao gồm nhưng không giới hạn việc quảng bá và phân phối lại tất cả hoặc một phần TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh truyền thông nào mà không có bất kỳ hạn chế nào và không có khoản thanh toán hoặc sự cân nhắc nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc sự cho phép hoặc thông báo nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Theo đây, bạn cũng cấp cho mỗi Người dùng của TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI giấy phép không độc quyền để truy cập Nội dung Người dùng của bạn thông qua TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI và để sử dụng, sao chép, phân phối, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, kết hợp với các tác phẩm khác, hiển thị,

Các giấy phép trên do bạn cung cấp trong Nội dung Người dùng của bạn sẽ chấm dứt trong thời gian hợp lý về mặt thương mại sau khi bạn loại bỏ hoặc xóa Nội dung Người dùng của mình khỏi TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Bạn hiểu và đồng ý, tuy nhiên, CÔNG TY có thể giữ lại (nhưng không phân phối, hiển thị hoặc thực hiện) các bản sao máy chủ Nội dung Người dùng của bạn đã bị xóa hoặc xóa. Các giấy phép trên do bạn cấp trong Nội dung người dùng của bạn là vĩnh viễn và không thể hủy bỏ.

Công ty thường không sàng lọc trước Nội dung người dùng nhưng bảo lưu quyền (nhưng không chịu trách nhiệm) làm như vậy và quyết định xem bất kỳ mục nào trong Nội dung người dùng có phù hợp và/hoặc tuân thủ Thỏa thuận này hay không. Công ty có thể xóa bất kỳ mục nào trong Nội dung người dùng nếu mục đó vi phạm Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

7. Liên kết đến trang web của bên thứ ba

CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của CÔNG TY. Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, CÔNG TY không kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, bạn rõ ràng giúp Công ty vượt ra khỏi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Theo đó, CÔNG TY khuyến khích bạn lưu ý khi rời khỏi TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI và xem lại các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và các tài liệu quản lý khác của từng trang web khác mà bạn có thể truy cập.

8. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và bảo đảm

BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG BẠN SẼ TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI VÀ RẰNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG”, “NHƯ CÓ SẴN” VÀ “BẰNG MỌI LỖI”. CÔNG TY, CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, THEO LUẬT ĐỊNH, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ QUYỀN SỞ HỮU, TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. CÔNG TY, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN VÀ ĐẠI LÝ KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO VỀ (I) TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (II) TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA SIÊU LIÊN KẾT, BANNER QUẢNG CÁO HOẶC CÁCH KHÁC) ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, VÀ/HOẶC (III) CÁC DỊCH VỤ TÌM KIẾM TẠI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT (QUA SIÊU LIÊN KẾT, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH NÀO) ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI,

Ngoài ra, BẠN THỪA NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHÔNG CÓ THÔNG TIN BẰNG LỜI HOẶC VĂN BẢN NÀO BỞI CÔNG TY, CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẼ (I) CẤU THÀNH TƯ VẤN PHÁP LUẬT HOẶC TÀI CHÍNH HOẶC (II) TẠO RA BẤT KỲ HÌNH THỨC BẢO HÀNH NÀO ĐỐI VỚI CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC DỊCH VỤ CÓ TRÊN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, VÀ NGƯỜI DÙNG KHÔNG NÊN DỰA VÀO BẤT KỲ THÔNG TIN HAY LỜI KHUYÊN NÀO ĐÓ.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO ĐẢM TRÊN TRÊN SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, và sẽ tồn tại bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn nào của Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI hoặc Dịch vụ được tìm thấy trên TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÔNG TY, CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ TẤT CẢ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC TỔ CHỨC KHÁC NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TRỪU PHẠT HOẶC BẤT KỲ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ THỂ DO (I) TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC NỘI DUNG CỦA CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (II) TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ HOẶC NỘI DUNG CỦA BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT (QUA SIÊU LIÊN KẾT, QUẢNG CÁO BIỂU NGỮ HOẶC CÁCH NÀO) ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (III) CÁC DỊCH VỤ TÌM KIẾM TẠI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA SIÊU LIÊN KẾT, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH NÀO) ĐẾN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (IV) THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN DƯỚI BẤT KỲ BẤT CỨ TÍNH CHẤT NÀO, (V) HÀNH VI CỦA BÊN THỨ BA DƯỚI BẤT CỨ TÍNH CHẤT NÀO, (VI) ) BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGỪNG DỊCH VỤ ĐẾN HOẶC TỪ CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA SIÊU LIÊN KẾT,QUẢNG CÁO BIỂU DIỄN HAY CÁCH NÀO KHÁC) ĐẾN CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (VII) BẤT KỲ VIRUS, WORMS, LỖI, TROJAN Horse HOẶC TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA SIÊU LIÊN KẾT, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH NÀO) ĐẾN CHÚNG TÔI CÁC TRANG WEB, (VIII) BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG HOẶC NỘI DUNG NÀO PHẠM TỘI, QUÁ KHÓA, LẠM DỤNG, CÓ HẠI CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HOẶC BẤT KỲ LỚP NÀO ĐƯỢC BẢO VỆ, KHIÊU DÂM, “Xếp hạng X”, TUYỆT TÌNH HOẶC CÓ THỂ BỊ KHÁC BIỆT, VÀ/HOẶC (IX) BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC DỊCH VỤ TÌM KIẾM TẠI CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, DÙ DỰA TRÊN SỰ BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, BẤT CỨ LÚC NÀO HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC VÀ DÙ CÔNG TY CÓ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY HAY KHÔNG .MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA CÁC SIÊU LIÊN KẾT, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH NÀO) TỚI CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (VIII) BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀO HOẶC NỘI DUNG MÀ PHẠM TỘI, QUÁ KHÓA, LẠM DỤNG, CÓ HẠI CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HOẶC BẤT KỲ LỚP NÀO ĐƯỢC BẢO VỆ, KHẢO DỤC, “X-XẾP HẠNG”, TUYỆT TỤC HOẶC CÓ THỂ ĐỐI THOẠI, VÀ/HOẶC (IX) BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO NÀO PHÁT SINH DO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC DỊCH VỤ CÓ TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH , TORT, HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC, VÀ DÙ CÔNG TY CÓ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY HAY KHÔNG.MÀ CÓ THỂ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC TỪ CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT (QUA CÁC SIÊU LIÊN KẾT, QUẢNG CÁO BANNER HOẶC CÁCH NÀO) TỚI CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, (VIII) BẤT KỲ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG NÀO HOẶC NỘI DUNG MÀ PHẠM TỘI, QUÁ KHÓA, LẠM DỤNG, CÓ HẠI CHO TRẺ VỊ THÀNH NIÊN HOẶC BẤT KỲ LỚP NÀO ĐƯỢC BẢO VỆ, KHẢO DỤC, “X-XẾP HẠNG”, TUYỆT TỤC HOẶC CÓ THỂ ĐỐI THOẠI, VÀ/HOẶC (IX) BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO NÀO PHÁT SINH DO BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC DỊCH VỤ CÓ TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, BẢO HÀNH , TORT, HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC, VÀ DÙ CÔNG TY CÓ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY HAY KHÔNG.VÀ/HOẶC (IX) BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC DỊCH VỤ TÌM KIẾM TẠI CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, DÙ DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, BẤT KỲ LÝ THUYẾT HỢP PHÁP HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC, VÀ DÙ LÀ HOẶC CÔNG TY KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ.VÀ/HOẶC (IX) BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO PHÁT SINH DO BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC CÁC DỊCH VỤ TÌM KIẾM TẠI CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, DÙ DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, BẤT KỲ LÝ THUYẾT HỢP PHÁP HOẶC CÔNG BẰNG NÀO KHÁC, VÀ DÙ LÀ HOẶC CÔNG TY KHÔNG ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ.

NGOÀI RA, Bạn CÔNG NHẬN CỤ THỂ VÀ đồng ý rằng bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào phát sinh từ hoặc liên quan đến TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI hoặc Dịch vụ được tìm thấy tại TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân tố tụng tích lũy, nếu không thì nguyên nhân tố tụng đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRÊN SẼ ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, VÀ sẽ tồn tại bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn nào của Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI hoặc Dịch vụ có trên TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bênh vực, bồi thường và giữ cho Công ty và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý của Công ty không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, chi phí, phí tổn, tổn thất, trách nhiệm pháp lý và thiệt hại dưới mọi hình thức và bản chất (bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý) do Công ty áp đặt hoặc gánh chịu trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ (i) việc bạn sử dụng và truy cập vào TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI; (ii) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc các chính sách hoặc thỏa thuận được đưa vào đây; và/hoặc (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác. Các nghĩa vụ bồi thường theo phần này sẽ tồn tại sau bất kỳ sự chấm dứt hoặc hết hạn nào của Thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI hoặc Dịch vụ được tìm thấy tại TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.

11. Truyền dữ liệu

Nếu bạn đang truy cập CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI từ một quốc gia không phải là quốc gia nơi đặt máy chủ của chúng tôi, việc liên lạc của bạn với chúng tôi có thể dẫn đến việc truyền thông tin qua các ranh giới quốc tế. Bằng cách truy cập TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI và liên lạc điện tử với chúng tôi, bạn đồng ý với việc chuyển giao đó.

12. Tính khả dụng của các trang web của chúng tôi

Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và các chính sách của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cố gắng cung cấp TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI trên cơ sở 24/7 . Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đôi khi TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI có thể không truy cập được vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bảo trì định kỳ, sửa chữa hoặc thay thế mà chúng tôi thực hiện theo thời gian hoặc các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở , gián đoạn hoặc lỗi liên kết truyền dẫn viễn thông hoặc kỹ thuật số hoặc các lỗi khác.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không kiểm soát tính khả dụng của các TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI trên cơ sở liên tục hoặc không bị gián đoạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên nào khác về vấn đề đó.

13. Dịch vụ bị ngừng

Công ty bảo lưu quyền ngừng cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do và không cần thông báo trước. Mặc dù CÔNG TY rất nỗ lực để tối đa hóa tuổi thọ của tất cả các Dịch vụ của mình, nhưng đôi khi Dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ bị ngừng. Nếu đúng như vậy, sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ không còn được hỗ trợ bởi CÔNG TY. Trong trường hợp như vậy, Công ty sẽ cung cấp một Dịch vụ tương đương để bạn chuyển sang hoặc hoàn lại tiền. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào mà chúng tôi có thể cung cấp hoặc tạo điều kiện truy cập.

14. Phí và Thanh toán

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng khoản thanh toán của bạn sẽ được tính và xử lý bởi Công ty Cổ phần Beehexa.

Bạn đồng ý thanh toán bất kỳ và tất cả các mức giá và phí phải trả cho các Dịch vụ được mua hoặc có được tại TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI tại thời điểm bạn đặt Dịch vụ.

Công ty bảo lưu rõ ràng quyền thay đổi hoặc sửa đổi giá và phí của mình bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ được đăng trực tuyến tại TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho bạn.

Chính sách hoàn tiền: đối với các sản phẩm và dịch vụ đủ điều kiện được hoàn tiền, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền theo các điều khoản và điều kiện của Chính sách hoàn tiền của chúng tôi, có thể truy cập tại đây.

15. Không có người thụ hưởng bên thứ ba

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này được coi là trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba.

16. Tuân thủ luật pháp địa phương

Công ty không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng nội dung có sẵn trên TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI là phù hợp ở mọi quốc gia hoặc khu vực tài phán và việc truy cập TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI từ các quốc gia hoặc khu vực pháp lý nơi nội dung của nó là bất hợp pháp đều bị cấm. Người dùng chọn truy cập TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định của địa phương.

17. Luật điều chỉnh

Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận hoặc đối tượng hoặc sự hình thành của Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, loại trừ các quy tắc xung đột pháp luật.

18. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc. Bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu nại nào như vậy phải được phân xử trên cơ sở cá nhân và không được hợp nhất trong bất kỳ trọng tài nào với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh cãi nào của bất kỳ bên nào khác. Việc phân xử trọng tài phải được tiến hành tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và phán quyết về phán quyết trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tại đó.

19. Tiêu đề và tiêu đề

Các tiêu đề và tiêu đề của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và dễ dàng tham khảo và sẽ không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để hiểu hoặc giải thích thỏa thuận của các bên theo cách khác được quy định ở đây.

20. Tính nghiêm trọng

Mỗi giao ước và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu cho tất cả các mục đích là một giao ước hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án có thẩm quyền cho rằng bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) trong Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ được coi là phù hợp. hợp lệ và có hiệu lực thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

21. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thư thông thường theo địa chỉ sau:

Tập đoàn Beehexa

71 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam (Địa chỉ được cập nhật ngày 19 tháng 09 năm 2023)

hợp pháp@beehexa.com

Danh sách các phiên bản có thể tải xuống