Các tác vụ của Tích hợp Misa Amis và Haravan

hexasync cac tac vu se duoc thiet lap

HexaSync đồng bộ thông tin Khách Hàng

Mô tả tác vụ đồng bộ

 • Khách hàng mới được khách hàng tạo trên Haravan sẽ được HexaSync đồng bộ tự đồng về Misa Amis.
 • Các trường thông tin cơ bản khách hàng được HexaSync đồng bộ bao gồm
  • Tên Khách Hàng
  • Mã Khách Hàng
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email
  • Và các trường thông tin chi tiết khác được API trên các hệ thống hỗ trợ.

Lưu ý – Các trường hợp HexaSync không thực hiện

 • HexaSync sẽ không cập nhật được thông tin Khách Hàng vào Nhóm Khách Hàng cụ thể trên Misa Amis do Misa Amis không hỗ trợ API này.
 • Để đưa khách hàng vào nhóm khách hàng, khách hàng thực hiện thủ công. 

HexaSync đồng bộ Đơn Hàng

Mô tả chung

 • Đơn hàng được tạo mới ở Haravan được HexaSync đồng bộ tới Misa Amis
 • Các trường thông tin chứng từ đặt hàng được HexaSync đồng bộ bao gồm
  • Khách Hàng
  • Địa chỉ giao
  • Diễn giải
  • Nhân viên tạo đơn
  • Ngày đặt hàng
  • Mã đơn hàng
  • Danh mục sản phẩm trong đơn đặt hàng
  • Và các trường thông tin chi tiết khác được API trên các hệ thống hỗ trợ.

Cách thức HexaSync xử lý đồng bộ đơn hàng có giảm giá

Cách thức HexaSync xử lý đồng bộ các loại đơn hàng

Các kiểu đơn hàng có trên HaravanMô tả cách thức đồng bộ và vận hành
Chưa Giao Hàng
 • Khi có đơn hàng mới ở trạng thái chưa giao hàng phát sinh ở Haravan, HexaSync sẽ đồng bộ tự động về Misa Amis dưới dạng chứng từ đặt hàng. 
Đã Giao Hàng
 • Khi có đơn hàng ở trạng thái đã giao hàng (xử lý xong) phát sinh ở Haravan, HexaSync sẽ đồng bộ tự động về Misa Amis dưới dạng chứng từ bán hàng. 
 • Khi đồng bộ chứng từ bán hàng, thì phiếu thu và phiếu xuất cũng sẽ đồng thời được HexaSync tạo trên Misa Amis.
 • Các trường thông tin Chứng Từ Bán Hàng và Phiếu Thu được HexaSync tạo trên Misa Amis bao gồm
  • Số phiếu thu
  • Lý do nộp
  • Nhân viên bán hàng
  • Ngày hạch toán
  • Ngày phiếu thu
 • Các trường thông tin khác của Phiếu Xuất được HexaSync tạo trên Misa Amis bao gồm
  • Lý do xuất
  • Nhân viên bán hàng
  • Ngày hạch toán
  • Ngày chứng từ

HexaSync Đồng bộ thông tin Sản Phẩm

 • Mô tả tác vụ đồng bộ
  • Khi một sản phẩm được khách hàng tạo mới trên Misa Amis sẽ được HexaSync đồng bộ sang Haravan 
  • Các trường thông tin Sản Phẩm được HexaSync đồng bộ bao gồm
   • Tên sản phẩm
   • Mã sản phẩm/SKU
   • Mô tả
   • Đơn vị tính
   • Đơn giá bán
  • Lưu ý: Với sản phẩm sẵn có ở cả Misa Amis và Haravan, nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi thông tin sản phẩm, khách hàng vui lòng cập nhật thông tin của sản phẩm hiện có này trên Misa Amis. HexaSync sẽ đồng bộ tự động sản phẩm với thông tin được cập nhật mới sang Haravan.

HexaSync Đồng bộ Tồn Kho 

Mô tả tác vụ đồng bộ

 • Số lượng tồn kho trên từng kho ở Misa Amis sẽ được HexaSync đồng bộ tự động sang Haravan với tồn kho tương ứng.
 • Kho trên Misa Amis được khách hàng tổ chức sẽ được HexaSync mapping tương ứng với Kho trên Haravan 
 • Lưu ý: Bảng đối chiếu kho giữa Misa Amis và Haravan cần được khách hàng cung cấp chi tiết ở giai đoạn bắt đầu triển khai
 • Mapping Kho Hàng (Warehouse Mapping)

HexaSync tự động hóa xử lý đơn hàng bị Hủy hoặc Hoàn Trả

Mô tả tác vụ đồng bộ

 • Với các đơn hàng trên Haravan khi bị Hủy hoặc Hoàn, HexaSync sẽ tạo lập tự động phiếu chi và phiếu bán trả lại ở Misa Amis
 • Các trường thông tin phiếu chi, phiếu bán trả lại được HexaSync tạo lập trên Misa Amis bao gồm
 • Khách Hàng
 • Ngày hạch toán
 • Nhân viên bán hàng
 • Chiết khấu
 • Tổng tiền thanh toán
 • Sản phẩm
  • Mã hàng
  • Tên hàng
  • Kho hàng
  • Đơn vị tính
  • Chiết khấu
 • Lưu ý: Nhân viên bán hàng có thể tìm nhanh chứng từ bán hàng của đơn hàng hoàn trả hoặc đơn hàng hoàn hủy bằng cách lấy mã đơn hàng được HexaSync gán trên mã phiếu chi và mã phiếu bán trả lại.
Các kiểu đơn hàng bị Hủy hoặc Hoàn trên HaravanMô tả cách thức đồng bộ và vận hành
Đơn hàng đã thanh toán bị Hủy
 • HexaSync sẽ lập phiếu chi trên Misa Amis với mã phiếu chi có format PC_###. 
 • Các trường thông tin khác của Phiếu Chi sẽ được HexaSync đồng bộ gồm
  • Ngày phiếu chi
  • Lý do
Đơn hàng đã thanh toán bị Hoàn Trả
Đơn hàng chưa thanh toán bị Hủy
 • HexaSync sẽ lập phiếu bán trả lại trên Misa Amis với mã phiếu bán trả lại có format BTL_###.
 • Các trường thông tin khác của Phiếu Bán Trả Lại sẽ được HexaSync sẽ đồng bộ gồm
 • Chú thích
 • ### được định nghĩa là mã đơn hàng ở Haravan.
 • PC được định nghĩa là tiền tố đầu trên mã phiếu chi ở Misa Amis
 • BTL được định nghĩa là tiền tố đầu trên mã phiếu bán trả lại ở Misa Amis

Hướng dẫn cách xử lý đơn hàng bị Hủy và Hoàn Trả trên Misa Amis

Tạo Phiếu Bán Trả Lại để Hủy Đơn Chưa Thanh Toán

 • Sau khi HexaSync đồng bộ đơn hàng từ Haravan tới Misa Amis, nếu đơn hàng này bị hủy trên Haravan, để nhập lại tồn kho tương ứng trên Misa Amis, khách hàng vui lòng vào “Đề Nghị Lập Chứng Từ Kế Toán” chọn loại chứng từ là “Chứng Từ Bán Hàng Trả Lại” và chọn “Lập Chứng Từ Kế Toán” trên mỗi dòng đề nghị để lập Phiếu Bán Trả Lại.
 • Sau khi tạo Phiếu Bán Trả Lại sẽ có dạng gồm Phiếu Nhập Kho kèm Phiếu Giảm Trừ Công Nợ
 • Sau khi tạo phiếu và chọn ghi sổ, số lượng tồn kho của sản phẩm sẽ được cập nhật lại, tăng lên chính bằng số sản phẩm hoàn tương ứng. 
hexasync image4
Minh họa Phiếu Bán Trả Lại

Tạo Phiếu Bán Trả Lại để Hoàn Đơn và Hủy Đơn Đã Thanh Toán

 • Sau khi HexaSync đồng bộ đơn hàng từ Haravan tới Misa Amis, nếu đơn hàng này bị hoàn trả hoặc bị hủy với trạng thái đã thanh toán trên Haravan, để nhập lại tồn kho tương ứng trên Misa Amis, khách hàng vui lòng vào “Đề Nghị Lập Chứng Từ Kế Toán” chọn loại chứng từ là “Chứng Từ Bán Hàng Trả Lại” và chọn “Lập Chứng Từ Kế Toán” trên mỗi dòng đề nghị để lập Phiếu Bán Trả Lại.
 • Sau khi tạo Phiếu Bán Trả Lại sẽ có dạng gồm Phiếu Nhập Kho kèm Phiếu Chi
 • Sau khi tạo phiếu và chọn ghi sổ, 
  • số lượng tồn kho của sản phẩm sẽ được cập nhật lại, tăng lên chính bằng số sản phẩm hoàn tương ứng. 
  • tổng số tiền của các sản phẩm trong phiếu sẽ được hoàn vào Tài khoản Tiền mặt trên Misa Amis.
Minh họa Phiếu Bán Trả Lại kèm Phiếu Chi
Minh họa Phiếu Bán Trả Lại kèm Phiếu Chi

Lưu ý:

Trên phiếu bán trả lại sẽ không tham chiếu đến chính xác đơn bán hàng nào bị hủy, nếu khách hàng muốn đối soát Phiếu bán trả lại này ứng với đơn bán hàng hoàn/hủy nào thì phải tham chiếu đến đơn bán hàng đó bằng cách thủ công. Khách hàng tìm thông qua trường “Số CT gốc” Đề nghị lập chứng từ kế toán được HexaSync gán với mã định danh đơn hàng tương ứng hay còn lại Order_ID

Minh họa cách tham chiếu đơn bán hàng hoàn/hủy dựa vào số Order_ID
Minh họa cách tham chiếu đơn bán hàng hoàn/hủy dựa vào số Order_ID
hexasync artboard 1 copy 3

Table of Contents